عضویت در بهین پردازان بهاوند

اعضای ویژه از مزایا و خدمات اختصاصی بهین پردازان بهاوند برخوردار خواهند شد.
برای دریافت کد عضویت یک پیامک بدون متن به 30007654321678 ارسال نمایید
 
 
 
مانند 09123456789
مانند 03116637040
مانند 03116637040
مانند info@bahavand.com
مانند www.bahavand.com
 
 
 
 
 
 
   

شرایط و تعرفه سرویس دایمی سامانه پیامک بهاوند

تعرفه سرویس دایمی سامانه پیامک بهاوند شامل موارد زیر می باشد:
سامانه پیامک بهاوند
+
شماره اختصاصی
+
اعتبار جهت ارسال
  • قیمت پایه پنل پیامک 1,000,000 ریال به مدت نامحدود می باشد و در صورت ارایه کارت تخفیف شامل 10 درصد تخفیف می گردد.
  • برروی پنل قابلیت فعال سازی چند خط به صورت همزمان وجود دارد.
  • یک خط 14 رقمی عادی از لیست شماره های آزاد به صورت رایگان به عنوان اولین خط برای مدت یک سال به همراه 5,000 ریال اعتبار اولیه برروی پنل فعال می گردد.
  • در صورت تمایل می توانید اولین خط خود را از دیگر خطوط 14، 10 یا 9 رقمی با 200,000 ریال تخفیف انتخاب نمایید.
  • هزینه ارسال پیامک طبق جدول زیر محاسبه می گردد:
سطح حساب شارژ ریالی خریداری شده پیامک فارسی پیامک انگلیسی
D 100,000 تا 5,000,000 125 260
C 5,000,001 تا 20,000,000 115 240
B 20,000,001 تا 40,000,000 105 230
A 40,000,001 به بالا 95 220
این مبالغ مشمول هیچگونه کسوراتی نمی گردد.

شرایط و تعرفه سرویس اعتباری سامانه پیامک بهاوند

تعرفه سرویس اعتباری سامانه پیامک بهاوند شامل موارد زیر می باشد:
شماره اختصاصی
+
اعتبار جهت ارسال
  • برروی پنل قابلیت فعال سازی چند خط به صورت همزمان وجود دارد.
  • قیمت خطوط مطابق قیمت های مندرج در قسمت "مشاهده شماره های آزاد" محاسبه می باشد.
  • حداقل اعتبار اولیه خریداری شده 500,000 ریال و برای خرید مجدد اعتبار 100,000 ریال می باشد.
  • هزینه ارسال پیامک طبق جدول زیر محاسبه می گردد:
سطح حساب شارژ ریالی خریداری شده پیامک فارسی پیامک انگلیسی
H 100,000 تا 5,000,000 150 280
G 5,000,001 تا 20,000,000 140 260
F 20,000,001 تا 40,000,000 130 250
E 40,000,001 به بالا 120 240
این مبالغ مشمول هیچگونه کسوراتی نمی گردد.

شماره های آزاد جهت تخصیص به سامانه پیامک

شماره های موجود طبق استعلام انجام شده در تاریخ 92/9/3 عبارتست از:
  پیشنهاد ویژه (با توجه به قیمت این خطوط رند در مقایسه با دیگر خطوط رند)
*مبالغ زیر هزینه آبونمان مخابراتی خطوط برای مدت یک سال می باشد.
شماره های 10 رقمی قیمت
30008430341,300,000
30008430311,300,000
30007160611,300,000
30008430381,300,000
30008124241,600,000
30008224241,600,000
30007807071,600,000
30008229291,600,000
30002724241,600,000
30007221211,600,000
30007848481,600,000
30005306061,600,000
30005306661,600,000
30002643331,600,000
30007983831,600,000
30007658581,600,000
30007289991,600,000
30007283831,600,000
30004147481,600,000
30007656571,600,000
30006124251,600,000
30007372921,600,000
30007643331,600,000
30008577171,600,000
30004520031,600,000
30005319581,600,000
30005310501,600,000
30006118301,600,000
30007844581,600,000
30002724341,600,000
30008420301,600,000
30008111481,600,000
30005600091,600,000
30007921041,600,000
30007643351,600,000
30005201671,600,000
30008210501,600,000
30007658431,600,000
30006124001,600,000
30007372711,600,000
30008149501,600,000
30005324241,600,000
30005324251,600,000
30006146461,600,000
30007654201,600,000
30005873731,600,000
30006854541,600,000
30006801011,600,000
30006801021,600,000
30006824001,600,000
30007652041,600,000
30001621371,600,000
30007652131,600,000
30007652161,600,000
30007652171,600,000
30007652181,600,000
30007652191,600,000
30007654851,600,000
30007654611,600,000
30007981801,600,000
30007652341,600,000
30007982811,600,000
30007120211,600,000
30006883831,600,000
30004932101,600,000
30002640901,600,000
30004894941,600,000
30002640701,600,000
30002640801,600,000
30007435551,600,000
30005326661,600,000
30006734441,600,000
30006734341,600,000
30006815551,600,000
30005304041,600,000
30006882821,600,000
30004932321,600,000
30002643431,600,000
30007435351,600,000
30005308081,600,000
30006879791,600,000
30006879991,600,000
30006146001,900,000
30006879001,900,000
30005326001,900,000
30004894001,900,000
30006871001,900,000
30008180101,900,000
30006833112,100,000
30008333112,100,000
شماره های 14 رقمی قیمت
30007650006720250,000
30007650006702250,000
30007650006694250,000
30007650006693250,000
30007650006684250,000
30007650006678250,000
30007654322038250,000
30007654322036250,000
30007654322034250,000
30007650006318250,000
30007650006703250,000
30007650006704250,000
30007650006706250,000
30007654322027250,000
30007650006719250,000
30007650006718250,000
30007650006715250,000
30007650006714250,000
30007650006713250,000
30007650006712250,000
30007650006709250,000
30007650006708250,000
30007650006700250,000
شماره های 9 رقمی قیمت
3000722381,600,000
3000720861,600,000
3000721561,600,000
3000721691,600,000
3000722461,600,000
3000722481,600,000
3000722871,600,000
3000720491,600,000
3000720931,600,000
3000721641,600,000
3000722961,600,000
3000726311,600,000
3000721581,600,000
3000721861,600,000
3000721871,600,000
3000721541,600,000
3000721931,600,000
3000721961,600,000
3000726012,100,000
3000726008,100,000